image

თემა: სიყვარული ცოდვებისადმი

რა სახით უნდა გამოიცვალოს კაცმან თავი თვისი; რა სახით შეუძლია მას გაკეთდეს და გაიმართოს, თუ კი მას უყვარს თვისი ცოდვა და თვისი ნაკლულევანება.
image image