image

თემა: მტერობა,  სიყვარული

ვითარცაღა სიყუარული დაჰფარავს მრავალთა ცოდვათა, ეგრეთვე მტერობაი შობს მრავალთა ცოდვათა არარაისაგან
image image
 
თემატური კითხვები