image
276. რას გვასწავლიან წმ. მამები ვერცხლისმოყვარეობის შესახებ?
ბოროტებათა ძირია ვერცხლიმოყვარეობა. რადგან სიძულვილი და მპარაობა, კაცისკვლა, შფოთი და მტერობა, გინება და შური მან შემოიტანა.
image image