თემა: სახარების განმარტება

516. ვის ეხება მაცხოვრის სიტყვები: „მაშინ მიგცნენ თქუენ ჭირსა და მოგწყვიდნენ თქუენ, და იყვნეთ თქუენ მოძულებულ ყოველთაგან წარმართთა სახელისა ჩემისათვის“ (მათ. 24.9)?
ეს სიტყვები ეხება ყველა ქრისტიანს, იმათაც, ვინც პირველ საუკუნეებში ცხოვრობდა და იმათაც, ვინც ბოლო ჟამს იცხოვრებს.
image image
 
თემატური კითხვები