image

თემა: ბოროტი გულისთქმანი

99. როგორ მოვიკვეთოთ ბოროტი გულისთქმები?
ბოროტი გულისთქმები, რომელთაც ეშმაკი აღმოაცენებს, მოთმინებით განგვეშორება
image image