image

თემა: მთავრობისმოყვარეობა

676. რას ნიშნავს მთავრობისმოყვარება?
მთავრობისმოყვარება ისაა, როცა კაცი სხვა ადამიანებზე უფლებისა და მბრძანებლობის მოპოვებას ეძებს.
image image