თემა: ეშმაკი

180. როგორია ეშმაკთა მანქანება?უამრავია ეშმაკთა საწერტელნი და საცდურნი: თუ უქონლობით ვერ შეარყია სული, მაშინ სიმდიდრეს წარმოუდგენს ოცნებით; თუ გინებით და ყვედრებით ვერ შეარყია, ქებასა და დიდებას წარმოუდგენს; თუ ჯანმრთელობით იძლია, მაშინ ავადმყოფობას შეჰყრის სხეულს; თუ გემოთმოყვარეობით ვერ აცდუნა, მაშინ უნებლიე ავადმყოფობით მოინდომებს მისი სულის გადადრეკას; რადგან ღვთისგან გამოითხოვს და მძიმე და ძლიერ ავადმყოფობას მოაწევს, რათა ამით მაინც სულმოკლე გახადოს იგი და დაუბნელოს გონება.
link
 

თემა: ლოცვა

650. რა ვიღონო, თუკი ხორციელი უძლურების გამო არ შემიძლია ლოცვის დროს ფეხზე დგომა და ხმამაღლა გალობა?650. რა ვიღონო, თუკი ხორციელი უძლურების გამო არ შემიძლია ლოცვის დროს ფეხზე დგომა და ხმამაღლა გალობა?
link