image

თემა: ამპარტავნება

ამპარტავნება ჰგავს მაღალ, მოხრილ ხეს, რომელსაც ტოტები მომტვრეული აქვს; თუ ვინმე მასზე ავა, მეყსეულად ჩამოვარდება სიმაღლიდან.
image image
 
თემატური კითხვები