image

თემა: მტერობა


სწავლა მგ. არა ბოროტის ყოფისათვის.

ძმანო ჩემნო საყვარელნო! ნუმცა ოდეს განვიზრახავთ ბოროტსა სხვისათვის, რამეთუ გულსავსე იყვენით. რომელნი ამას იქმოდეთ, თავთა თვისთათვის ჰლესთ მახვილსა, და უბოროტესად მოიწყლვით ხელითა თქვენითა. არამედ, უკეთუ ვინ შეგაწუხოს და გენებოს ნაცვლის მიგებაი, ნუ მიაგებ ბოროტსა, და (მოთმინებით) მიგიგიეს, უკეთუ კულა ბოროტი იყო, არა მიგიგიეს. და ნუ ჰგონებ, თუ ცუდად ვიტყვი სიტყვასა ამას, რამეთუ ჭეშმარიტ არს ესე. და უკეთუ იტყვი, თუ ვითარ იყოს ესე, ისმინე თუ ვითარ, რაჟამს არს ავნო, მაშინ ღმერთი იქმნების მიმგებელ ბოროტის მყოფელისა მის შენისა. ხოლო რაჟამს შენ თვით იწყო ბოროტის ყოფად მისდა, მერმე ღმერთი არღარა მას, არამედ შენ გემტერების, რამეთუ დახსენ სიტყვა იგი წერილისა, რომელი იტყვის: "ჩემი არს სასჯელი და მე მივაგო", იტყვის უფალი, რამეთუ, უკეთუ მონანი იყვნენ ჩვენნი და ურთიერთარს შეშფოთნენ და არა ჩვენდა მოვიდნენ სამართლისა სასჯელისა ყოფად, არამედ თვით იგინი განჰსჯიდნენ, არა შევსწუხნეთა? ხოლო უკეთუ ჩვენ ესრეთ ვართ, არა უფროსად ღმერთი იყოსა ესრეთ? რომელმან ბრძანა, ყოველივე სასჯელისა მისდა მიგდებაი, რამეთუ არა უგუნურება არსა, უკეთუ ესოდენსა სიბრძნესა და მორჩილებასა ჩვენ ღმერთსა არა ვაჩვენებდეთ, რაოდენსა ჩვენ მონათა ჩვენთაგან ვეძიებდეთ, ხოლო ამას ვიტყვი ჩვენთვის, რომელნი ესე მოსწრაფე ვართ ურთიერთ არს ბოროტის ყოფად, თუ არა ჭეშმარიტი ესე არს, რათა არა ოდენ ბოროტსა არა უყოფდეთ, არამედ სრულიად შეუნდობდეთ, და უფროსღა კეთილსა ვუყოფდეთ, რათა ჩვენცა მოგვცეს დიდი იგი ნაცვალი ამის კეთილისა, რომელ არს შენდობისა პოვნაი. რამეთუ მითხარღა, უკეთუ შეცოდებულსა მას რისხავ, შენ რადღა ჰსცოდავ და მასვე ბოროტსა შთავარდები? რამეთუ, უკეთუ გაგინა, შენ ნუღარა აგინებ მას, - თუ არა, თავსა თვისსა აგინებ, უკეთუ შეგაწუხა შენ, ნუღარა შეაწუხებ. თუ არა, არღარა გაქვს განყოფილება მისგან. უკეთუ რაიმე გავნო, შენ ნუღარა ავნებ, თუ არა - სარგებელი არღარა იყოს შენდა. არამედ ხარ ყოვლითურთ მსგავს მისსა. ესრეთ შემძლებელ ხარ შერცხვინებად მისისა, უკეთუ ყოველივე სიმშვიდით თავს იდვა და მოითმინო. ესრეთ შეუძლო დაწყნარებად გულისწყრომასა მისსა - მასცა დიდად არგო და თავსა შენსა უმეტესი სასყიდელი მოატყვა. რამეთუ ვერვის ძალ-უძს ბოროტითა ბოროტისა განკურნებაი, არამედ კეთილითა განიკურნების ბოროტი. ესრეთ ყოველთა მიმართ კეთილსა ვიქმოდეთ, საყვარელნო, რომელთა სული წმიდა მოგვიღებიეს, რომელნი სასუფეველსა ცათასა მოველით, რომელთადა ბრძანებულ არს ანგელოს ყოფაი, რომელთადა მოცემულ არიან ესე ვითარნი საიდუმლონი. ამისთვის გევედრები, ძმანო, აღმოვფხვრათ ჩვენთაგან გულის-წყრომა და მრისხანებაი, და მივუტეოთ შემცოდეთა ჩვენთა, და უფროსღა კეთილსა ვუყოფდეთ მათ, რათა ჩვენცა მოვიღოთ მოტევება ცოდვათა ჩვენთა, და მივემთხვივნეთ საუკუნეთა მათ კეთილთა მადლითა და კაცთ-მოყვარებითა უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესითა, რომლისა თანა მამასა შვენის დიდება სულით წმიდითურთ, აწ, და მარადის, და უკუნითი უკუნისამდე, ამი
image image
 
Wisdom.ge ვიდეო ამონარიდები
აქტუალური თემები