image
ავტორი: ილია II

თემა: ჭეშმარიტება,  სისულელე

ამქვეყნად მხოლოდ ჭეშმარიტებაა უცვლელი და ფასეული, დიდი სისულელე კი მუდამ სისულელედ რჩება.