image

თემა: წუთისოფელში ცხოვრების მიზანი

მაშა, რისთვის სცხოვრობს კაცი ქვეყანაზედ, თუ არ ეცადა და უმჯობესი არ შეიქმნა სულიერდ და ხორციელადაც?
image image