თემა: საშინელი სამსჯამრო

ნუ გაბედავ ფარულად ჩადენილი ცოდვის დაფარვას, რადგანაც "ყოველივე შიშუელ და ქედდადრეკილ არს წინაშე თუალთა მისთა, რომლისათვის არს სიტყვაი ესე ჩვენი" (ებრ.4.13).
image image