image

თემა: ნათლისღება,  სიმდაბლე,  ცხონება

ცხონების საქმეში სიმდაბლე ისევე აუცილებელია, როგორც ნათლობა. და რაც უფალმა თქვა სიმდაბლის შესახებ, იგივეს ამბობს ნათლობის მიმართაც: ,,ამენ, ამენ გეტყვი შენ: უკუეთუ ვინმე არა იშუეს წყლისაგან და სულისა , ვერ ხელეწიფების შესლვად სასუფეველსა ღმრთისასა" (ინ. 3 ,5)
image image
 
თემატური კითხვები