image
image
4
5
6
7
image
image
Loading..
image

თემა: ჯვარი

ადვილი არ არის აღსრულება ესრეთთა პირობათა; გარნა მაცხოვარმან არა თუ სიტყვით გვითხრა იგინი, არამედ საკუთარი მაგალითი და სახე მოგვცა მას შინა. მან თვით დაივიწყა ჩვენთვის თავი თვისი, მან აიღო მძიმე და საშინელი მისი ჯვარი და აღიტანა ი... იხილეთ სრულად
link
image

თემა: ჯვარი

გარნა ნუ ჰგონებ, ძმაო, რომ მხოლოდ ქრისტეს სჯულის აღსრულება მოითხოვს ჩვენგან შრომასა და მოთმინებასა. არა. თვით იგინიც, რომელნი ღმერთს ივიწყებენ და მხოლოდ ამ სოფლისთვის ზრუნავენ, არ არიან თავისუფალნი ჭირთა და მწუხარებათაგან; მაშასად... იხილეთ სრულად
link
image

თემა: ჯვარი

ვსთქვათ ვინმე არის შინაური მოსამსახურე, ანუ ყმობით, ანუ ჯამაგირით; შეუძლიან მას ისრე მოიქცეს, რომ მსახურება მისი იყოს ვითარცა მსახურება ღვთისა: უკეთუ იგი არის მართალი და ერთგული მებატონისა, უკეთუ მას უყვარს თვისი ბატონი, ცდილობს მ... იხილეთ სრულად
link
image

თემა: ჯვარი

თუ პავლესთვის საჭიროდ შერაცხა ღმერთმან ზიდვა ჯვარისა, შენ ვინ ხარ, ძმაო ჩემო, რომ თვინიერ მწუხარებისა ხვიდოდე შემდგომად ქრისტესა და იქმნე მოწაფე მისი? რისთვის განაჩინა ღმერთმან ესრეთ? რისთვის არის რომ მხოლოდ მწუხარებითა და მოთმინე... იხილეთ სრულად
link
image

თემა: ჯვარი

ღმერთმან ყოველს კაცს თავისი ჯვარი დაუნიშნა: ერთს სიღარიბე, მეორეს სნეულობა; ზოგს სიკვდილი მოყვასთა, სხვას უსამართლოება მსაჯულთა. გარნა თუ კაცმან ჭეშმარიტად უარჰყო თავი თვისი და შეუდგა ქრისტესა, მაშინ არა თუ სიღარიბე და იწროება, არ... იხილეთ სრულად
link
image

თემა: ჯვარი

„ქრისტესთა მათ ხორცნი მათნი ჯვარს აცვნეს ვნებითურთ და გულისთქმით (გალ. 5,24). ჯვარს აცვი ქრისტესთან, ძმაო, ენა შენი ბოროტი, ამაოდ მეტყველი, მგმობელი, ცილისმწამებელი. ხშირად ცოდვის მოძღვარი და ცეცხლის აღმგზნებელი; ჯვარს აცვი თავხედ... იხილეთ სრულად
link
image

თემა: ჯვარი

630. რაში მდგომარეობს ჩვენი ხსნა?ჩვენი ხსნა ჯვარში, ჯვარცმის ტანჯვაშია სწორედ. ტანჯვითა და მწუხარებით ქრისტეს ჯვარს ვიღებთ, ჯვარი კი – განმწმენდელ, ნათლით შემმოსველ ძალას გვანიჭებს.
link
image

თემა: ჯვარი

მაცხოვარმა ჯვარზე ყოველივე აღასრულა: აასრულა ის საქმე, რომლისათვისაც მოვლინებული იყო ზეციდგან, მიაღწია იმ მიზანს, იმ ადგილს, რომლისკენ მიისწრაფებოდა თვისითა ვნებითა და მწუხარებითა; მან მოსპო, განაქარვა მწუხარება ყოველთა კაცთა, მის... იხილეთ სრულად
link
image

თემა: ჯვარი

როგორ მოქმედებს მარხვა ავ სულზე?მარხვა განდევნის ეშმაკებს. მტრის წინააღმდეგ იგი ისეთივე საშიში იარაღია, როგორც უფლის ჯვარი და სხვა სიწმინდეები, რომლებსაც მისი უწმინდური ძალა ვერ იტანს.
link
image
image
4
5
6
7
image
image