image
image
7
8
9
Loading..
image

თემა: მტერობა

ვაუწყოთ მტერთა ჩუენთა, ვითარმედ ჯერ-არს ჩუენდა, რაითა ვისწრაფოთ საქმედ-საქმესა, რომელი ღმრთისა სათნო არს. დაღაცათუ ვიგინნეთ, გინა ვიგუემნეთ, დაღათუ უძვირესი მისსა შეგუემთხვიოს, ძლიერად მოვითმინოთ და უწყოდით, ვითარმედ ესე უფროის არ... იხილეთ სრულად
link
 

თემა: მტერობა

ეგვიპტეში ცხოვრობდა ერთი სავსებით განმარტოებული მეუდაბნოე ბერი, რომელსაც რწმენისა და სათნოებისთვის ხალხი პატივს მიაგებდა. მას ყველა ღვთისმოსავს ეძახდა და მასთან კურთხევისთვის მიდიოდა.
როდესაც ხმა ამ მოსაგრის შესახებ სულ უფრო ...
იხილეთ სრულად
link
image

თემა: მტერობა

საყვარელნო! აღმოვიკითხვიდეთ რა ქრისტეს ვნებათა, გონებათაცა შინა ჩვენთა დავნერგოთ გვირგვინი ეკლისა, სამოსელი კიცხევისა, ლელწამი იგი და ყვრიმლის ცემაი, ნერწყვა და კიცხევაი ფრიად სარგებელ გვეყოს, და არა განვრისხნეთ, რაიცა ვინ ბოროტი... იხილეთ სრულად
link
 

თემა: მტერობა

955. როგორ უნდა მოვიქცე, როდესაც ზოგიერთი ადამიანი ძლიერ მემტრება და მუდამ ცილს მწამებს?ერთ–ერთ პეტერბურგელ მღვდელს ერთხელ ერთი მინისტრი ეწვია და შესჩივლა: „მამაო, რა ვიღონო? მე ბევრი მტერი მყავს, რომლებიც სრულიად უმიზეზოდ ხელმწიფესთან ათასგვარ ცილს მწამებენ. მე კი მათი ცილისწამების მიზეზით თანამდებობას ვკარგავ, ხოლო თუკი თავად დავტოვებ მინისტრის თანამდებობას, ხელმწიფე ჩემი მტრების სიმართლეში დარწმუნდება და მე კი სამუდამოდ შრცხვენილი დავრჩები. მითხარით, რა ვიღონო? – ილოცეთ თქვენი მტრებისთვის, – მიუგო მოძღვარმა – არა მხოლოდ შინ, არამედ, რაც მთავარია, ეკლესიაში მოახსენიებინეთ ისინი წირვისას, კვეთის დროს. – რა სარგებელია აქედან? – გაოცდა მინისტრი. აი, ნახავთ... მანამდე კი, მერწმუნეთ, შეიყვანეთ ყველა თქვენი მაჭირვებელი მოსახსენებელში და სეფისკვერთან ერთად საკურთხეველში შეაგზავნეთ წირვის დროს. – დაარიგა მღვდელმა. გავიდა რამდენიმე კვირა, თვე. და აი, მინისტრმა კვლავ მოძღვარს მიაშურა. მან მღვდელს დაუჩოქა და მადლობა გადაუხადა. – მამაო, ნამდვილი სასწაული აღსრულდა. ჩემი ძველი მტრები არა თუ აღარ მემტერებიან, არამედ სიყვარულით მეპყრობიან. ცილისწამებათა ნაცვლად კი ჩემდამი პატივისცემას იჩენენ. ამგვარად აღასრულა ღმერთმა! და თქვენც გირჩევთ, ილოცეთ თქვენი მტრებისათვის და ისინი მეგობრებად გექცევიან. ლოცვით გამოიხსნით მათ სულებს მტერთა მახისაგან.
link
image

თემა: მტერობა

ძმანო ჩემნო საყვარელნო! ნუმცა ოდეს განვიზრახავთ ბოროტსა სხვისათვის, რამეთუ გულსავსე იყვენით. რომელნი ამას იქმოდეთ, თავთა თვისთათვის ჰლესთ მახვილსა, და უბოროტესად მოიწყლვით ხელითა თქვენითა. არამედ, უკეთუ ვინ შეგაწუხოს და გენებოს ნ... იხილეთ სრულად
link
image

თემა: მტერობა

საყვარელნო! ჯერ არს ჩვენდა ქრისტიანეთა, რათა არა ძვირსა ვიხსენებდეთ ბოროტის მყოფელთა ჩვენთათვის, არამედ უფროსად ვსწუხდეთ მათთვის, რამეთუ ევნების უფროსად ბოროტისმყოფელთა და იგინი არიან ღირს ტირილისა ფრიადისა, ვიდრეღა (იგინი) რომელ... იხილეთ სრულად
link
 

თემა: მტერობა

მაცხოვარი გვიბრძანებს: "გიყვარდეთ მტერნი თქვენნი"-ო. როგორ ფიქრობ, ძმაო ჩემო საყვარელო: შეგვიძლია ავასრულოთ ეს მცნება, შეგვიძლია იმოდენად ავმაღლდეთ და დავახწიოთ ამ ქვეყნიურ ბიწიერ ცხოვრებას, რომ მტერი ჩვენი შევიყვაროთ? მერე ჩვენ დ... იხილეთ სრულად
link
image
image
7
8
9