image

თემა: ჯვარი

760. რა ძალა გააჩნია წყალკურთხევას?
წყალკურთხევა, რომელიც ჯვრის ძალით აღსრულდება, მკურნალობის ძალას იძენს და განდევნის ბოროტს.
image image
 
აქტუალური თემები