image

თემა: ცხონება

233. როგორ უნდა აღასრულებდეს ადამიანი ამსოფლიურ საქმეებს?
ამსოფლიური საქმენი კაცმა ისე უნდა დაიწყოს, რომ ყოველივე ერთ უმაღლეს საქმეს – სულის ცხონებას – ემსახურებოდეს.
image image
 
Wisdom.ge ვიდეო ამონარიდები
აქტუალური თემები
თემატური კითხვები