image

თემა: საკუთარი თავის შეცნობა

ფრიად საჭირო არის, რომ ქრისტიანე განიკითხვიდეს თავსა თვისსა. თვინიერ ესრეთისა განკითხვისა არ იქმნება იგი წარმატებულ სულიერად მადლსა შინა.
image image