image

თემა: განკითხვა,  ცოდვა

609. როგორ შეიძლება, რომ ავმაღლდეთ ყოველგვარ ცოდვაზე?
თუ ყოველგვარ ცოდვაზე გინდა ამაღლდე, მაშინ სხვის ცოდვებს ნუ გამოეძიებ!
image image
 
თემატური კითხვები