image

თემა: სიმდიდრე,  სიღარიბე

689. რომელია უმჯობესი – სიღარიბე თუ უსამართლოდ გამდიდრება?
მძიმეა ცხოვრება სიღარიბეში, მაგრამ კიდევ უფრო უარესია უსამართლოდ გამდიდრება.
image image
 
თემატური კითხვები