1
2
3
image
image
საგალობელი: მეუფეო ზეცათაო
გუნდი: ანჩისხატი
გუნდი: ანჩისხატი
საგალობელი: შენ ხარ ვენახი
გუნდი: ანჩისხატი
საგალობელი: წმიდათა თანა
გუნდი: ანჩისხატი
საგალობელი: წმინდაო ღმერთო
გუნდი: ანჩისხატი
საგალობელი: ჯვარსა შენსა
გუნდი: ანჩისხატი
საგალობელი: რომელნი ქერუბიმთა
გუნდი: აღსავალი
საგალობელი: ღირს არს და მართალ
გუნდი: აღსავალი
გუნდი: აღსავალი
საგალობელი: ღირს არს
გუნდი: აღსავალი
1
2
3
image
image