image

თემა: სიტყვა

327. როგორი არ უნდა იყოს ჩვენი საუბარი?
ნურასოდეს ნუ იყვირებ, ნუ ილაპარაკებ ძალზე ხმამაღლა და აჩქარებით, რადგან, ვინც სიტყვებს განამრავლებს, იგი დაზღვეული ვერ იქნება ცოდვისაგან. სიტყვამრავალი – კაცი ბრიყვი და უგუნურია (ეკლ. 10.14).
image
 
თემატური კითხვები