image

თემა: ადამი და ევა,  ღვთის სიყვარული ადამიანისადმი

195. რას უწოდებენ წმ. მამები ცხოვრების ხეს?
ცხოვრების ხე არის ღვთის სიყვარული, რომლისგანაც დაეცა ადამი.
image image
 
17 სექტემბერს არის ხსენება: