image
image
1
2
3
4
5
image
image
Loading..

image

თემა: მოწყალება

საყვარელნო, ვიქმოდეთ მოწყალებასა გლახაკთა ზედა, რათა არა დავშრეტდეთ ლამპართა ჩვენთა. არამედ დავიცვნეთ იგინი ბრწყინვალედ მოწყალებისა მიერ, რამეთუ მოწყალებისა ნათელი უშრეტელ არს და განმწმედელ სულისა უფროს ოქროსა ბრწყინვალისასა. რამე... იხილეთ სრულად
link

image

თემა: სათნოებები

გლოცავ და გევედრები, საყვარელნო ძმანო, რათა მოსწრაფე ვიყვნეთ სათნოებათა მოგებად, სათნო ყოფად სახიერისა მის ღვთისა, რომელნი იგი სარგებელ ჩვენდა იყვნენ, ესე იგი არს, რათა სულთა ჩვენთათვის კეთილად ვზრუნვიდეთ. რამეთუ ესეცა მისის კაცთ-... იხილეთ სრულად
linkimage

თემა: სიმართლე

საყვარელნო, ძმანო ჩემნო!ვიქმნნეთ ჩვენცა წმიდა, ვისწრაფოთ ქმნაი კეთილისა. ხოლო რაი არს კეთილი? სჯაი ობლისა და განმართლება ქვრივისა. რამეთუ დიდ არს წერილთა შინა სიტყვა ესე ობოლთა და ქვრივთა, არამედ ჩვენ არა დიდად გვაქვს იგი (მიჩნეუ... იხილეთ სრულად
link

image
image
1
2
3
4
5
image
image