image
image
2
3
4
5
6
image
image
Loading..
image

თემა: კეთილი საქმეები

ვილოცოთ, საყვარელნო, ღვთისა მიმართ, რათა გულის-ხმის-ყოფასა თანა საღმრთოთა სიტყვათასა და სარწმუნოებასა თანა მართალსა, საქმენიცა კეთილნი გვაქვნდენ და მოქალაქობა წმიდა და ბრწყინვალე. რამეთუ, უკეთუ საქმენი კეთილნი არა გვაქვნდენ, ამათ... იხილეთ სრულად
link
image

თემა: მრისხანება

ჭეშმარიტისა ქრისტიანისა ჯერ არა, ძმანო ჩემნო, ბრწყინვალე ყოფად სოფელსა შინა და ყოველსავე საქმესა სიმშვიდით საცნაურ: სლვისაგან და ხედვისა, სახისაგან და ხმისა, ჯდომისაგან და დგომისა, რათა ყოველსავე შინა ქრისტეს მიერი სიმშვიდე ბრწყი... იხილეთ სრულად
link
image

თემა: სიყვარული მოყვასისადმი

გევედრები, საყვარელნო ძმანო! რომელთა ესე ყოველი ვიცით, ვისწრაფოთ შეყვარებად ძმათა, რათა არა მტყვარად გამოვაჩინოთ სიყვარული ღვთისა, რამეთუ იტყვის: "რომელმან სთქვას, მიყვარს ღმერთი და ძმაი არა უყვარდეს, იგი მტყვარ არს". არამედ ვიღვ... იხილეთ სრულად
link
image

თემა: მემთვრალეობა

იტყვის მოციქული პავლე: "ნუ დაითვრებით ღვინითა, რომლითა არს სიბილწე". რამეთუ მომთვრალენი დაითვრენ რა - იმწუპებიან ვითარცა ღორნი სიმყრალესა შინა და გარდააბნევენ, რაიცა აქვნდეს კეთილი, გინათუ სიწმიდე ხორცთა, გინათუ კრძალულებაი, გინა... იხილეთ სრულად
link


image

თემა: აღსარება

საყვარელნო! აღიარებდით თვისთა ცოდვათა ყოვლითა გულითა წინაშე სულიერისა მამისა თქვენისა, რამეთუ აღსარებითა წყლულებანი სულისანი განიკურნებიან, ვითარ იგი სალმობანი ხორცთანი განცხადებითა მკურნალისათა განმრთელდებიან. ხოლო დაფარვა ცოდვის... იხილეთ სრულად
link
image ჰოი ყოვლად საწადელო წმიდაო მამაო იოანე ოქროპირო, ოქრო-სიტყვაი, ოქროს მდინარეო, ოქროს წყაროო, ოქროვანითა სწავლითა შენითა მომრწყველო ყოვლისა სოფლისაო, ოქროსა ხმაო, სინანულისა ქადაგო, ოქროსა ნესტო, ხმა ტკბილად მეტყველო, ოქროსა ქნარო... იხილეთ სრულად
link
image

თემა: სიმდაბლე

ქრისტესგან ვისწავოთ, საყვარელნო ძმანო, ჭეშმარიტი სიმდაბლე და სიმშვიდე, რამეთუ იტყვის: "ისწავეთ ჩემგან, რამეთუ მშვიდ ვარ და მდაბალ გულითა".
ესე ვითარი სიმდაბლე და სიმშვიდე ჩვენცა მოვიგოთ, და ვიქმნნეთ შემუსვრილითა გულითა, ლოცვ...
იხილეთ სრულად
link
image
image
2
3
4
5
6
image
image