თემა: მრწამსი

როგორ წარიკითხაბა მარლთმადიდებლური მრწამსი?
წარიკითხვის ესრეთ: 1.მრწამს ერთი ღმერთი, მამა ყოვლისა მპყრობელი, შემოქმედი ცათა და ქვეყანისა, ხილულთა ყოველთა და არა ხილულთა. 2.და ერთი უფალი იესო ქრისტე, ძე ღმრთისა, მხოლოდ შობილი, მამისაგან შობილი უწინარეს ყოველთა საუკუნეთა. ნათელი ნათლისაგან, ღმერთი ჭეშმარიტი ღმრთისაგან ჭეშმარიტისა, შობილი და არა ქმნილი ერთარსი მამისა, რომლისაგან ყოველი შეიქმნა. 3.რომელი ჩვენთვის, კაცთათვის და ჩვენისა ცხოვრებისათვის გარდამოხდა ზეცით და ხორცნი შეიხსნა სულისაგან წმიდისა და მარიამისაგან ქალწულისა განკაცნა. 4.და ჯუარს ეცვა ჩვენთვის პონტოელისა პილატეს ზე და ივნო და დაეფლა. 5.და აღსდგა მესამესა დღესა მსგავსად წერილისა. 6.და ამაღლდა ზეცად და მჯდომარე არს მარჯვენით მამისა. 7.და კვალად მომავალ არს დიდებით განსჯად ცხოველთა და მკვდართა, რომლისა სუფევისა არა არს დასასრულ. 8. და სული წმიდა, უფალი და ცხოველისმყოფელი, რომელი მამისაგან გამოვალს, მამისა თანა და ძისა თანა თაყვანია-იცემების, და იდიდების, რომელი იტყოდა წინასწარმეტყველთა მიერ. 9.ერთი წმიდა კათოლიკე და სამოციქულო ეკლესია. 10.აღვიარებ ერთსა ნათლისღებასა მოსატევებელად ცოდვათა. 11.მოველი აღდგომასა მკვდრეთით 12.და ცხოვრებისა მერმისა მის საუკუნესასა, ამინ.
image
 
Wisdom.ge ვიდეო ამონარიდები
აქტუალური თემები
თემატური კითხვები