160. გრძნობადნი გონებითთა ნაშობნი არიან, ატარებენ რა ღვთის განჩინებით, იმას, რაც საჭიროა.
image image
 
თემატური კითხვები