image

თემა: გლოვა ცოდვებისათვის,  ცოდვა

141. რა გზით მოგვეტევევა დიდი ცოდვები?
დიდი ცოდვები მოგვეტევება სულთქმით, ცრემლითა და მრავალი მხურვალე ვედრებით
image image
 
Wisdom.ge ვიდეო ამონარიდები
აქტუალური თემები
თემატური კითხვები